Regulamin rozgrywek Ligi Bemowskiej

WARUNKI UDZIAŁU

 1. Rozgrywki prowadzone są przez Liga Bemowska Michał Burzyński („Organizator”).
 2. System rozgrywek ustala Organizator w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. Informację o ostatecznym kształcie rozgrywek Organizator zamieści na swojej stronie internetowej [www.ligabemowska.pl] przed rozpoczęciem rozgrywek.
 3. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach Ligi Bemowskiej jest:
  1. Dostarczenie do Organizatora pisemnego zgłoszenia zawierającego:
   1. nazwę drużyny,
   2. listę zawodników (imiona, nazwiska);
   3. wskazanie dwóch spośród zawodników (wraz z numerami telefonów oraz adresami e-mail), którzy w imieniu drużyny odpowiedzialni będą za kontakt z Organizatorem w sprawach organizacyjnych oraz w sprawach związanych z przestrzeganiem Regulaminu,
   4. określenie koloru strojów; drużyna musi posiadać przynajmniej jeden komplet jednolitych kolorystycznie koszulek.
  2. Wniesienie opłaty wpisowej w wysokości określonej przez Organizatora w ofercie na stronie na stronie internetowej www.ligabemowska.pl oraz i terminie określonym w Karcie Zgłoszeniowej.
 4. Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie drużyny do rozgrywek bez podania przyczyny.
 5. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach musi się bezwzględnie podporządkować postanowieniom Organizatora.
 6. Zgłoszenie do rozgrywek równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu i jego przestrzeganiem.

 

UCZESTNICY ROZGRYWEK

 1. Limit miejsc na liście zawodników, których jedna drużyna może zgłosić w całej rundzie rozgrywek wynosi 20.
 2. W rozgrywkach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. W przypadku gry niepełnoletniego zawodnika należy przedstawić Organizatorowi stosowną zgodę od przedstawicieli ustawowych małoletniego.
 3. Zawodnik może być zgłoszony w tej samej rundzie rozgrywek jednocześnie w więcej niż jednej drużynie, o ile drużyny te nie grają w tej samej lidze.
 4. Każda drużyna ma prawo wystawić do gry w niższej lidze drużynę rezerw. Drużyna rezerw nie ma prawa awansować do tej samej klasy rozgrywek co pierwsza drużyna. W przypadku spadku pierwszej drużyny do tej samej klasy rozgrywek co drużyna rezerw, drużyna rezerw zostanie automatycznie przesunięta jedną klasę niżej.
 5. Zawodników można bez ograniczeń zgłaszać lub wykreślać najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszego meczu w danej rundzie rozgrywek. Dane nowego zawodnika (imię, nazwisko) należy przekazać Organizatorowi osobiście lub mailowo na adres: [Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.]. Wykreślanie zawodników z listy w trakcie sezonu jest zabronione, chyba że powodem wykreślenia są losowe wydarzenia, takie jak w szczególności śmierć lub choroba wymagająca co najmniej trzymiesięcznego leczenia.
 6. W kadrze zespołu może być zapisanych najwyżej dwóch zawodników grających w danym sezonie w rozgrywkach PZPN w III, II i I lidze oraz Ekstraklasie (np.: zawodnik będący w szerokiej kadrze drużyny lub zawodnik drugiej drużyny nie jest traktowany jako piłkarz przykładowo III ligi, do momentu jego występu na boisku odnotowanego w protokole meczowym bądź w prasie). Zawodnicy z niższych lig mogą grać bez ograniczeń. Powyższe ograniczenia nie dotyczą zawodników, którzy nie skończyli osiemnastu lat lub ukończyli trzydzieści pięć lat.
 7. Ewentualna weryfikacja zawodników odbywa się na podstawie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej). Organizator lub sędzia mają prawo w każdej chwili zażądać od zawodników dokumentów potwierdzających tożsamość. W przypadku nieokazania dokumentu tożsamości zawodnik traktowany jest jako nieuprawniony do gry, a jego drużyna zostaje ukarana walkowerem.
 8. Po pierwszym meczu w danych rozgrywkach wszelkie zmiany w składach drużyn są dozwolone wyłączenie na zasadach określonych w punktach 9-11 poniżej.
 9. Zgłoszenie nowego zawodnika odbywa się przez zgłoszenie tego faktu przedstawicielom Organizatora oraz zapisanie pełnych danych zawodnika (imię, nazwisko i nazwa nowej drużyny) w protokole meczowym lub przez przesłanie tych danych mailowo (adres: [Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.]) przed rozpoczęciem meczu, przy czym:
  1. Zawodnik, który w danym sezonie nie był na liście zawodników innej drużyny tej samej ligi może zagrać w meczu, przed którym nastąpiło zgłoszenie.
  2. Zawodnik, który w danym sezonie był na liście zawodników innej drużyny tej samej ligi może zagrać w meczu następującym po meczu, przed którym nastąpiło zgłoszenie (1-meczowa karencja).
 10. Zgłoszenie zmiany w składzie drużyny nie może nastąpić przed meczami dwóch ostatnich kolejek oraz meczów zaległych rozgrywanych po drugiej kolejce od końca ligi.
 11. Zawodnik może zmienić drużynę tylko dwa razy w trakcie sezonu.
 12. W razie stwierdzenia faktu, że w drużynie występuje zawodnik nieuprawniony (niezgłoszony lub zgłoszony z naruszeniem przepisów niniejszego rozdziału), drużyna, w której wystąpił nieuprawniony zawodnik zostanie ukarana walkowerem, a zawodnik zostanie ukarany dyskwalifikacją na dwa mecze.

 

ORGANIZACJA ROZGRYWEK

 1. Mecze odbywać się będą zgodnie z terminarzem ustalonym przez Organizatora. Terminarz dostępny jest na stronie internetowej www.ligabemowska.pl
 2. Drużyna ma obowiązek stawić się na pół godziny przed rozpoczęciem meczu. Mecz musi się rozpocząć dokładnie o wyznaczonej godzinie (w innym przypadku spóźniona drużyna zostanie ukarana walkowerem).
 3. Każda drużyna jest wyłącznie odpowiedzialna za dokonanie czynności niezbędnych w celu zgłoszenia zawodników do gry.
 4. Przekładanie meczów jest możliwe po łącznym spełnieniu następujących warunków:
  1. uzyskanie zgody drużyny przeciwnej,
  2. uzyskanie zgody Organizatora,
  3. opłacenie kosztów obsługi sędziowskiej oraz boiska:
   1. W wypadku meczów rozgrywanych w lidze siódemek koszty te wynoszą 330 zł w wypadku gdy ostateczne przełożenie meczu (spełnienie warunków określonych w pkt. a)-c) powyżej wraz z ustaleniem nowego terminu) zostaje potwierdzone Organizatorowi w tygodniu, w którym w terminarzu zaplanowane jest dane spotkanie.
   2. W wypadku meczów rozgrywanych w lidze szóstek koszty te wynoszą 250 zł w wypadku, gdy ostateczne przełożenie meczu (spełnienie warunków określonych w pkt. a)-c) powyżej wraz z ustaleniem nowego terminu) zostaje potwierdzone Organizatorowi w tygodniu, w którym w terminarzu pierwotnie zaplanowane zostało dane spotkanie.
 5. Każda drużyna może przełożyć najwyżej 2 mecze sezonie.
 6. Każda drużyna odpowiada za swoich kibiców. Jeżeli sympatycy danej drużyny poprzez głośne zachowanie w postaci śpiewów, krzyków mogą zakłócać spokój okolicznym mieszkańcom, Organizator może zwrócić się do kapitana drużyny o podjęcie stosownych czynności. W przypadku niezastosowania się do zaleceń Organizator ma prawo ukarać drużynę finansowo (200 zł), a w przypadku powtarzających się naruszeń wykluczyć z rozgrywek drużynę, której kibice zakłócają spokój rozgrywek.
 7. Nakazuje się zawodnikom rezerwowym przebywanie w trakcie meczu w wyznaczonym miejscu przy strefie zmian w okolicy linii środkowej za linią boczną.
 8. Na terenie obiektów sportowych Ligi Bemowskiej obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
 9. Obowiązuje całkowity zakaz gry pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zabronione jest spożywanie alkoholu przez zawodników będących w stroju sportowym (tj. korki, getry, spodenki czy koszulka piłkarska).
 10. Zakazuje się oddawania potrzeb fizjologicznych na terenie boiska i terenów przyległych.
 11. Organizator zapewnia wodę podczas meczów.
 12. Drużyna ma prawo zmieniać nazwę tylko w czasie przerwy między rozgrywkami (do oficjalnego spotkania przed ligą). Jednakże w wypadku podpisania przez drużynę umowy o sponsoring jej nazwa może być zmieniona w dowolnym momencie trwania rozgrywek.

 

ZASADY GRY

 1. Na boisku drużyna może liczyć maksymalnie 7 osób (bramkarz + 6 zawodników z pola).
 2. Czas gry 2 x 25 min.; przerwa trwa ok. 2 min.
 3. Liczba zmian jest nieograniczona; zmiana musi się dokonać w wyznaczonej strefie w okolicach linii środkowej za linią boczną boiska.
 4. Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną wraz z najnowszymi zmianami.
 5. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
 6. Odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki przy wznawianiu gry (w tym muru podczas rzutu wolnego) wynosi co najmniej 5 kroków (tj. ok. 4,5 m.).
 7. Relacje między gospodarzami a gośćmi podlegają ogólnym zasadom przyjętym w przepisach gry w piłkę nożną.
 8. W lidze dozwolona jest tylko gra w korkach lanych (gumowych), trampkach, korkotrampkach oraz obuwiu do piłki halowej. Obowiązuje zakaz gry w butach z metalowymi kołkami. W przypadku gry w niedozwolonym obuwiu, sędzia ma prawo nakazać zawodnikowi opuszczenie boiska i zmianę obuwia.
 9. Drużyny są zobowiązane do posiadania identycznych koszulek piłkarskich posiadające widoczne numery, natomiast bramkarz musi posiadać strój odróżniający go od reszty zespołu. Drużynom, które nie posiadają jednolitych strojów Organizator na czas meczu użycza znaczników.
 10. Numery na koszulkach muszą być przypisane zawodnikom na stałe w trakcie meczu.
 11. Przed meczem kapitanowie obu drużyn powinni sprawdzić poprawność danych zawartych w protokole i w razie potrzeby uzupełnić go. Po zakończeniu meczu kapitan lub osoba upoważniona ma obowiązek zgłosić się do przedstawiciela Organizatora, podać nazwiska strzelców i podpisać protokół meczu.
 12. Na boisku do sędziego ma prawo zwracać się słownie tylko i wyłącznie kapitan. Pozostali zawodnicy (również rezerwowi), którzy mimo zakazów zwracają się w jakiejkolwiek sposób do sędziego (tj. komentują decyzję lub przeklinają) mogą zostać ukarani czerwoną kartką. W żadnym wypadku nie wolno obrażać (w tym używać słów powszechnie uważanych za wulgarne), zastraszać ani uderzać sędziego lub zawodników. Takie zachowanie będzie również karane czerwoną kartką, niewykluczającą późniejszej dyskwalifikacji.

 

SĘDZIOWIE

 1. Mecz prowadzi sędzia desygnowany przez Organizatora. Do jego obowiązków należy również zapisywanie nazwisk strzelców oraz upomnianych kartkami zawodników, wpisanie tych informacji do protokołu meczowego orz podpisanie protokołu po zakończeniu meczu.
 2. Do obowiązków sędziego należy też dbanie o bezpieczeństwo zawodników oraz kibiców na i wokół boiska.
 3. W razie spóźnienia sędziego przekraczającego 15 minut będą wyciągane konsekwencje finansowe, w postaci nie wypłacenia 50% wynagrodzenia za dany mecz.
 4. Sędzia musi posiadać strój odróżniający się kolorem od koszulek zawodników obu drużyn.
 5. Uprawnienia sędziego do karania rozciągają się również na przewinienia popełnione w czasie, gdy gra jest chwilowo przerwana lub gdy piłka jest poza grą.
 6. Sędzia ma obowiązek poinformować o końcu czasu regulaminowego i o przewidzianej ilości doliczonego czasu oraz ma prawo zatrzymać czas tylko w przypadkach zagubienia piłki lub sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie meczu.

 

ZASADY PUNKTACJI

 1. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku:
  1. 3 punkty za zwycięstwo
  2. 1 punkt za remis
  3. 0 punktów za porażkę
  4. – 1 punkt za porażkę walkowerem
 2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:
  1. Przy dwóch zespołach:
   1. wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
   2. bilans bramek we wszystkich spotkaniach danego cyklu rozgrywek;
   3. wyższa liczba zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach danego cyklu rozgrywek;
   4. niższa liczba straconych bramek we wszystkich spotkaniach danego cyklu rozgrywek
  2. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się zasadami podanymi w punktach (i)-(iv).
 3. Mistrzem zostaje drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.
 4. Z wyższej do niższej ligi spadają dwie drużyny, które zgromadzą najmniej punktów.
 5. Awans do wyższej ligi uzyskają dwie drużyny, które w niższej lidze zgromadzą najwięcej punktów.
 6. Nowo zgłoszone drużyny rozpoczynają grę w Lidze Bemowskiej od najniższej ligi, z zastrzeżeniem pkt. 57 poniżej.
 7. Punkty zdobyte przez drużynę wycofaną z ligi zostaną anulowane, jeśli drużyna rozegrała mniej niż 50% meczów w danym sezonie. Jeżeli drużyna rozegra więcej niż 50% meczów punkty przez nią zdobyte pozostają, a w meczach, które pozostaną do rozegrania przyznane zostaną automatycznie walkowery na korzyść przeciwników.
 8. W przypadku wycofania się którejś z drużyn z rozgrywek, Organizator nie przewiduje rozegrania dodatkowych meczów i zwrotu kosztów za nierozegrane mecze.
 9. W razie wycofania się drużyny w czasie przerwy między rozgrywkami, powodującego wakat w klasie wyższej, jej miejsce zajmuje najlepsza drużyna z klasy niższej, która nie uzyskała bezpośrednio awansu. Jeżeli drużyna odmówi gry w wyższej lidze, decyzję w sprawie uzupełnienia wakatu podejmuje Organizator kierując się wynikami drużyn z poprzedniego sezonu oraz troską o wysoki poziom rozgrywek. W szczególności Organizator zastrzega sobie dopuszczenie do gry w wyższej lidze nowe drużyny spoza ligi.

 

NAGRODY

Za udział w rozgrywkach Ligi Bemowskiej Organizator przewidział następujące nagrody:

 1. drużynowe: pamiątkowe puchary i medale dla drużyn, które zajęły miejsca 1-3 w każdej z lig;
 2. indywidualne: pamiątkowe puchary i medale dla króla strzelców, najlepszego asystenta, najlepszego bramkarza, najlepszego obrońcy i najlepszego zawodnika w każdej z lig;
 3. dodatkowe nagrody (koszulki, upominki itp.) zapewniane będą w miarę możliwości przez Organizatora.

 

KARY

 1. Za przewinienia w trakcie gry na zawodników mogą zostać nałożone następujące kary:
  1. W lidze szóstek:
   1. żółta kartka – ukarany zawodnik opuszcza boisko na 2 min. Jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, reszta kary zostaje anulowana i zawodnik wraca na boisko.
   2. czerwona kartka (bezpośrednia lub po otrzymaniu w jednym meczu dwóch żółtych kartek) – ukarany zawodnik opuszcza boisko do końca meczu, a jego drużyna gra w osłabieniu przez 5 min. Jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, kara obowiązuje nadal do upływu 5 min., a następnie na boisko wchodzi inny zawodnik drużyny ukaranej.
  2. W lidze siódemek:
   1. żółta kartka – upomnienie, bez kary czasowej.
   2. czerwona kartka (bezpośrednia albo po otrzymaniu w jednym meczu dwóch żółtych kartek) – zawodnik opuszcza boisko do końca meczu, a jego drużyna gra w osłabieniu do końca meczu.
  3. W obu ligach:
   1. Po otrzymaniu 3. żółtej kartki w rundzie – dyskwalifikacja na najbliższy mecz.
   2. Po otrzymaniu 5. żółtej kartki w rundzie – dyskwalifikacja na najbliższy mecz.
   3. Po otrzymaniu każdej kolejnej żółtej kartki w rundzie – dyskwalifikacja na dwa najbliższe mecze.
 2. Drużyna może zostać ukarana walkowerem, gdy:
  1. spóźnia się na mecz,
  2. w momencie rozpoczęcia meczu na boisku znajduje się dwóch zawodników mniej niż przewiduje niniejszy Regulamin,
  3. w trakcie meczu sędzia ukarze trzeciego zawodnika tej drużyny czerwoną kartką,
  4. wystąpił w niej zawodnik nieuprawniony do gry w tej drużynie (również zawodnik będący w okresie dyskwalifikacji),
  5. nie uregulowała płatności w terminie.
 3. Mecz przegrany walkowerem jest weryfikowany jako 0:5.
 4. Kary finansowe (drużynowe) są stosowane wówczas, gdy drużyna została ukarana walkowerem (100 zł). Drugi walkower powoduje automatyczne usunięcie drużyny z ligi bez możliwości zapisania się do niej ponownie, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykluczenia drużyny z rozgrywek z tego powodu.
 5. Kary specjalne:
  1. pchnięcie, a także uderzenie: zawodnika, sędziego, kibica, trenera, na terenie boiska oraz najbliższego otoczenia (tj. na terenie widocznym z boiska), bez względu na siłę, zamiar i efekt uderzenia – dyskwalifikacja na co najmniej 4 mecze.
  2. wulgarne zachowanie, takie jak w szczególności zastraszanie słowne, obraźliwe zwroty, przekleństwa pod adresem: zawodnika, sędziego, kibica, trenera, na terenie boiska oraz najbliższego otoczenia (tj. na terenie widocznym z boiska) – dyskwalifikacja na co najmniej 2 mecze.
  3. ponowne przewinienie określone w punkcie a) lub b) – dyskwalifikacja co najmniej na rok.
  4. drużyna, której zawodnicy w jednym cyklu rozgrywek dopuszczą się co najmniej trzykrotnie wykroczeń, o których mowa w pkt. a) lub b) może zostać wydalona z rozgrywek ligowych, bez możliwości zwrotu pieniędzy za wpisowe.
  5. przewinienia zawarte w punktach a) oraz b) nie muszą być zauważone i opisane w protokole przez sędziego; wystarczającym dowodem są anonimowe zeznania co najmniej dwóch świadków wydarzenia (spoza zainteresowanych drużyn), nagranie na taśmie video lub zeznania jednego przedstawiciela Organizatora.
  6. decyzję w sprawie nałożenia kar, o których mowa w pkt. a)-d) podejmuje Organizator na podstawie dowodów wymienionych w punkcie e).
  7. zasady zawarte w niniejszym punkcie 4 stosuje się odpowiednio do kibica zapisanego jako zawodnik w drużynie Ligi Bemowskiej znajdującemu się na meczu innych drużyn Ligi Bemowskiej.
 6. Kary indywidualne są stosowane wówczas, gdy:
  1. zawodnik otrzymał czerwoną kartkę – min. 1 mecz dyskwalifikacji,
  2. wystąpił zawodnik będący w okresie dyskwalifikacji – dyskwalifikacja na 2 dodatkowe mecze ponad okres pierwotnej dyskwalifikacji,
 7. Kara musi być wykonana w najbliższym meczu po jej ogłoszeniu, niezależnie czy jest to mecz z kolejki przełożonej,
 8. W przypadku sytuacji niewymienionej w tym rozdziale, decyzje o nałożeniu kary podejmuje Organizator.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sporne sytuacje rozstrzygane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy FIFA o grze w piłkę nożną, przepisy PZPN, Kodeksu Cywilnego oraz bezstronne decyzje Organizatora.
 2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.
 3. Organizator ma prawo wnosić do niniejszego Regulaminu zmiany, o których będzie informował za pośrednictwem strony internetowej www.ligabemowska.pl.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy, kontuzje itp. oraz ich następstwa powstałe w wyniku gry w Lidze Bemowskiej. Przed przystąpieniem do rozgrywek zaleca się uczestnikom poddanie się badaniom lekarskim w celu oceny stanu zdrowia oraz ubezpieczenie od NNW.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rozgrywek. Za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby związane z daną drużyną, takie jak w szczególności zawodnicy, trenerzy, kibice odpowiadają solidarnie zawodnicy zgłoszeni do gry w danej drużynie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiektach sportowych Ligi Bemowskiej (szatnie, boiska).
 7. Wszelkie informacje przeznaczone dla ogółu lub części drużyn uczestniczących w Lidze Bemowskiej uważa się za prawidłowo udostępnione poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej www.ligabemowska.pl.
 8. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych graczy na potrzeby przeprowadzenia rozgrywek, a także wykorzystania danych osobowych oraz wizerunku zawodników grających w rozgrywkach Ligi Bemowskiej dla celów marketingowych (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Polecamy
Kontakt

Zapisy / pytania organizacyjne:

Michał Burzyński
+48 661 536 685
kontakt@ligabemowska.pl

Błędy w statystykach / przekładanie spotkań:

Piotr Majak
+48 515 554 436
piotr.majak@ligabemowska.pl

Realizacja voucherów / zamówienia sprzętu:

Michał Szymborski
michal.szymborski@ligabemowska.pl

Dołącz do nas
Sponsorzy