KOL Data Godz.    Rezultat  
1 25.03.2018 08:00 Wariaty Kuchara - Pohybel5 - 1
2 08.04.2018 08:00 Pohybel - Canarinhos0 - 3