KOL Data Godz.    Rezultat  
7 20.05.2018 08:00 St. Varsovia - Pohybel2 - 2