KOL Data Godz.    Rezultat  
3 21.01.2018 10:30 Wariaty Kuchara - Old United7 - 7